( ! ) Notice: Constant _PS_DEBUG_SQL_ already defined in /var/www/elearningowo.pl/config/config.inc.php on line 8
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0120245584{main}( )../cms.php:0
20.0122274120include( '/var/www/elearningowo.pl/config/config.inc.php' )../cms.php:3
30.0122274832define ( )../config.inc.php:8

( ! ) Notice: Undefined variable: addstuff_code in /var/www/elearningowo.pl/modules/addstuff/addstuff.php on line 147
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0120245584{main}( )../cms.php:0
20.04634391600include( '/var/www/elearningowo.pl/header.php' )../cms.php:16
30.04734598760Module::hookExec( )../header.php:14
40.09986115328call_user_func:{/var/www/elearningowo.pl/classes/Module.php:419} ( )../Module.php:419
50.09986115392AddStuff->hookLeftColumn( )../Module.php:419
60.09986115608AddStuff->hookRightColumn( )../addstuff.php:160
Regulamin - eLearningowo.pl

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego "eLearningowo.pl" i Platformy e-learningowej

DEFINICJE

§1

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego i platformy e-learningowej, zwanym dalej Usługodawcą, jest  firma „Dom Szkoleń i Doradztwa”, z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Tarnowskiego 6/1-2, kod pocztowy 30-528, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem  37763/99, NIP 679-248-31-28.  

Sklep internetowy

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem:  http://elearningowo.pl , umożliwiający zakup kursów e-learningowych i coachingu

Platforma e-learningowa

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem http://platforma.domszkolen.com, umożliwiający dostęp do kursów e-learningowych zakupionych w sklepie internetowym.  

Klient

Dowolna osoba zarejestrowana i posiadająca konto w sklepie internetowym

Użytkownik

Dowolna osoba, która dokonała zakupu dostępu do kursu e-learningowego i posiadająca konto na platformie e-learningowej  

Kurs e-learningowy

Zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie kursu, dostępny na platformie e-learningowej  

Coaching

Rozmowa z osobą zatrudnioną przez Usługodawcę, posiadającą kwalifikacje w zakresie prowadzenia spotkań metodą coachingową trwające do dwóch godzin, odbywające się za pomocą programu Skype w terminie ustalonym telefonicznie lub e-mailowo pomiędzy Usługodawcą a Klientem  

Abonament

Okres, na jaki Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionego kursu e-learningowego.

 

 

 

 

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

§2.

1. Do korzystania ze sklepu internetowego i platformy e-learningowej niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:

 • pamięć RAM: 256MB,
 • karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768,
 • karta dźwiękowa,
 • system operacyjny: Microsoft Windows 98 lub wyższy,
 • przeglądarka MSIE 7.0 lub wyższe, Firefox 2.0 lub wyższe,
 • zainstalowana wtyczka flash Adobe Flash Player 8.0 lub wyższa

2. Do korzystania z coachingu niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych określonych w §2 p. 1 oraz:

 • program Skype 3.8 lub nowszy
 • mikrofon do prowadzenia rozmów przez internet

3. Jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej  konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

 

CENY I PŁATNOŚCI

§3.

1.Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ostateczna, wiążąca  cena jest widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

2.Usługodawca może przyznać rabat na dowolny produkt oferowany w sklepie internetowym. Warunki przyznawania rabatów są określone na podstronie „Program rabatowy”. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Na kursy e-learningowe oraz coaching sprzedawany w sklepie internetowym Usługodawca wystawia faktury. W celu otrzymania faktury należy odpowiednio zaznaczyć pole Chcę otrzymać fakturę podczas realizacji transakcji w kreatorze zakupów. Faktura zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu.

4. Możliwe są następujące bezpieczne formy płatności: 

 • Kartą kredytową online.
 • Przelewem online.
 • Przelewem tradycyjnym. Usługodawca przesyła e-mail zawierający numer rachunku bankowego.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca wysyła e-mail z loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do platformy e-learningowej

6. Dla kursu e-learningowego oferowanego w sklepie internetowym określony jest abonament. W przypadku płatności przelewem okres abonamentu wydłuża się o czas realizacji przelewu.

 

 

 

SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO I PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

§4.

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby sklep internetowy i platforma e-learningowa działały bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne  mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu. O terminach przewidzianych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Usługodawca będzie informował wysyłając e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

2. W przypadku przerw w działaniu platformy e-learningowej dłuższych niż 12 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu o czas przez jaki platforma e-learningowa była niedostępna. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności platformy e-learningowej lub jej istotnej części najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia awarii.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

§5.

1. Użytkownik loguje się do platformy e-learningowej, na której zamieszczony jest  kurs e-learningowy korzystając z przesłanego w osobnym e-mailu loginu i hasła.

2. Użytkownik ma dostęp do zakupionego kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ramach czasu trwania abonamentu.

3. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia przydzielonego loginu i hasła (konta) do platformy e-learningowej Użytkownikowi, który:

 • manipuluje bądź usiłuje manipulować treścią platformy przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację,
 • w sprzeczny z dobrymi obyczajami sposób zakłóca funkcjonowanie społeczności serwisu np. poprzez grożenie bądź nękanie innych użytkowników serwisu,

5. W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupiony kurs nie jest zwracana.

6. W związku z tym, że Usługodawca dba w wysokim stopniu o dobro Użytkowników serwisu, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do platformy  e-learningowej w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, że Użytkownik wykorzystuje  je niezgodnie z celami istnienia platformy e-learningowej.

7. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. Opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie jest zwracana. 

 

PRAWO DO REKLAMACJI

§6.

1. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Użytkownika
 • tytuł kursu  lub lekcji, której reklamacja dotyczy,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce kontakt sklepu internetowego, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania sklepu internetowego lub platformy e-learningowej przez Klienta lub Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

 

PRAWA AUTORSKIE

§7.


1. Materiały opublikowane przez Usługodawcę  są objęte prawem  autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez serwis materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Materiały zawarte w kursie i poszczególnych lekcjach (teksty, obrazki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub lekcji. Załączniki do lekcji w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków Użytkownik możne drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§8.

1. Zakup dostępu do kursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

2. Usługodawca zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie informować w sklepie internetowym oraz na platformie e-learningowej, a Użytkownicy, otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.


Strona głównaStrona główna

eBiuletyn-Newsletter

Koszyk  

jest pusty
x